יו ספלאש ריזורט אילת
חדר, 2 מבוגרים
בחירת הרכב חדר
 • 2
 • 0
 • 0
+ הוספת חדר
טסים?
 • מכל שדות התעופה
 • מנתב"ג
 • מחיפה
 • ללא טיסות
הזמינו עכשיו

תקנון האתר

1. כללי:

1.1. אתר u-splash-resort.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע אודות מלון "יו ספלאש ריזורט" המצוי באילת ונמנה, על רשת מלונות פתאל (להלן, בהתאמה: "האתר" ו- "המלון").
1.2. באתר מצוי קישור לאתר הראשי של רשת מלונות פתאל, שכתובתו:www.fattal.co.il , דרכו ניתן לרכוש נופש ו/או חבילות נופש במלון ו/או בבתי המלון השונים הנמנים על רשת מלונות פתאל וכן ניתן להצטרף דרכו למועדון הלקוחות "פתאל וחברים" (להלן: "אתר פתאל"), והכל כמפורט באתר ובאתר פתאל.
1.3. האתר הינו בבעלות, בתחזוקה והפעלתה השוטפת של חברת מלונות פתאל בע"מ, ח.פ 51-067881-6 (להלן: "מפעילת האתר" ו/או "החברה").
1.4. הזמנת נופש /חבילות הנופש במלון או באחד מבתי המלון השונים הנמנים על רשת מלונות פתאל, תתבצע באמצעות אתר פתאל וכמפורט שם, בהתאם לתקנון המופיע באתר פתאל ובהתאם לתנאי תקנון זה.
1.5. גלישה באתר והשימוש בו, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי האתר ו/או על ידי אתר פתאל, מהווה את הסכמת המשתמש לכל ההוראות והתנאים המופיעים בתקנון, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד אתר פתאל ו/או החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמו.
1.6. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
1.7. חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.
1.8. תקנון זה ותקנון אתר פתאל משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.
1.9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2. תנאי שימוש באתר:
2.1. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל והנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון; (ד) המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסאטרקארד; (ו) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון.

2.2. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
2.3. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
2.4. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.5. אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.
2.6. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
2.7. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.
2.8. המידע מוצג באתר כפי שהוא, החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

3. פרטי רוכש השירותים וקישור להזמנה באתר פתאל:
3.1. משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר, יידרש להזין את פרטי החופשה המבוקשת ולאחר מכן יועבר להזמנת החופשה באתר פתאל.
3.2. את יתר פרטי ההזמנה לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, יידרש המשתמש להזין באתר פתאל, והכל בכפוף להוראות אתר פתאל והתקנון שם.
3.3. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-10 חדרים בהזמנה לאותו מלון ובאותו מועד. שימוש באתר ו/או באתר פתאל שלא באופן פרטי יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.
3.4. מובהר כי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה באתר ו/או באתר פתאל, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר ו/או דרך אתר פתאל, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
3.5. ידוע למשתמש כי מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות באתר פתאל נעשית לשם בטחון בלבד, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות בבית המלון ביום ההגעה.
3.6. על האף האמור בסעיף ‎3.5 לעיל, בחגים ותקופות שיא כהגדרתן בתקנון אתר פתאל, תהא החברה רשאית לחייב מראש את הרכישה (עלות החופשה), וזאת בהודעה מראש למשתמש.
3.7. החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
3.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ו/או מלבצע הזמנה כלשהי בכל אחד מהמקרים הבאים:
3.8.1. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.
3.8.2. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
3.8.3. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
3.8.4. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמן.
3.8.5. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
3.9. ביטול הזמנה ככל ויעשה על ידי המשתמש, יעשה בהתאם לקבוע באתר פתאל בהתאם לתקנון אתר פתאל ובהתאם לכל דין.

4. שעות קבלה ופינוי חדרים:
4.1. בכל מלונות רשת פתאל בישראל קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג הינה החל מהשעה 18:00.
4.2. בכל מלונות רשת פתאל בישראל פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 14:00.
4.3. אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 14:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה למלון ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות המלון. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון, כפופה לתפוסת המלון, לאישור הנהלת המלון, ותחויב בתוספת תשלום בסך של 150 ש"ח לחדר, למעט באזורים תל אביב וחיפה בעלות של 200 ש"ח לחדר ובמלון הרודס ויטאליס בעלות של 250 ₪ לחדר. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו למלון בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
4.4. אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף ‎4.3 לעיל, והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף במלון בהתאם למחירון המלון התקף באותה עת.

5. מועדון לקוחות "פתאל וחברים" (לשעבר מועדון שמיים):
5.1. על מנת להצטרף למועדון הלקוחות "פאתל וחברים" של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר פתאל. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות כגון: הנחות, שוברי מתנות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת מועדון הלקוחות. טלפון לבירורים: 03-5110000 תמיכת אי-מייל info@fattal.co.il.
5.2. רוכש אשר הינו חבר באחד ממועדוני הלקוחות של רשת פתאל יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס החברות במועדון על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת המשתמש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת.
5.3. יודגש כי אין כפל מבצעים והנחות וכי חברי מועדוני הלקוחות אינם זכאים לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי החברה באתר, אלא אם נאמר אחרת.
5.4. מובהר ומוסכם כי בהתאם להוראות הדין החברה תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות, והמשתמש מסכים כי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
5.5. למען הסר ספק מובהר כי, תנאי ההצטרפות למועדון "פתאל וחברים", ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: תקנון מועדון לקוחות "פתאל וחברים". יובהר כי תקנון זה, תקנון אתר פתאל ותקנון מועדון "פתאל וחברים" משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.

6. בעלות וזכויות יוצרים:
6.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.
6.2. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
6.3. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על-פי ועל-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
6.4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
6.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
6.6. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

7. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
7.1. הסכמת המשתמש:
7.1.1. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע האישי המפורט להלן. הגלישה באתר, פעילות המשתמש בו או מסירת פרטיו, מעידה על הסכמה למדיניות זו ולשימוש במידע אודותיו, בהתאם לכל דין ולאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). ככל והמשתמש אינו מסכים למדיניות זו, יש להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים ויש לפנות לחברה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט מטה, על-מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצון המשתמש.
7.1.2. מטרת המידע שייאסף אודות המשתמש במסגרת הגלישה באתר, הינה ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך החברה לצורך המטרות המנויות להלן ולרבות דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.
7.1.3. ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה או של מי מקבוצת פתאל עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של החברה או של תאגידים מקבוצת פתאל או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמת המשתמש מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.
ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור, בהתאם להסכמה שניתנה בעת ההרשמה או ההצטרפות לאחד או יותר משירותי קבוצת פתאל, לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, לרבות בנוגע לעדכונים והצעות בדבר שירותים של החברה ו/או תאגידים אחרים מקבוצת פתאל ו/או בנוגע לשדרוג הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, ו/או באמצעות שיחות שיווקיות והוא מסכים לכך, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות באמצעות פנייה לחברה.
7.1.4. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ולהלן, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
7.2. סוג המידע שאנו אוספים ומטרתו:
7.2.1. מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות; בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת(IP, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.
7.2.2. כמו כן, בעת השימוש באתר, ועל מנת שהחברה תוכל להיענות לפניות שיועברו אליה, הלה עשויה לבקש פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פירוט של תוכן הפנייה, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה, כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר מסר במסגרת ההרשמה באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודות המשתמש אגב הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.
7.2.3. cookies (או טכנולוגיות דומות) המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'.
7.2.4. cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies.
לעיל ולהלן, ביחד "המידע שנאסף" או "המידע".
7.3. מסירת מידע לצד שלישי
7.3.1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך, כאמור באתר פתאל באמצעות קישור.
7.3.2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים הבאים: במקרים כמפורט בתקנון זה, על פי חובה שבדין, לתאגידים נוספים מקובצת פתאל לטובת קבלת שירותים מהם, בהתאם לבקשת משתמש, להפעיל או לרכוש שירותים מצדדים שלישיים דרך החברה ו/או דרך אתר פתאל וזאת לשם השלמת התהליך ומתן שירות עבור המשתמש, לנותני שירות של החברה, על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה, על מנת להתאימו להעדפות המשתמש, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולשם הצגת מודעות שיווקיות שעשויות לעניין את המשתמש, לצורך טיפול בדיווחים או בקשות של המשתמש במסגרת האתר או במסגרת השתתפות בפעילות או קמפיין, המחייבת שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין תאגיד מקבוצת פתאל, על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה, במטרה למנוע פגיעה חמורה במשתמש ו/או ברכושו או בגופו או ברכושו של צד שלישי או בתאגיד מקבוצת פתאל, במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או מיזוג של מאגרי מידע של קבוצת פתאל, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו, בכל מקרה בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך.
7.3.3. המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.
7.4. אבטחת המידע
7.4.1. החברה עושה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.
7.4.2. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה.
7.5. אתרים של צד שלישי
בנוסף, האתר והאפליקציות של החברה עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). אם המשתמש לוחץ על קישור של צד שלישי הינו עושה זאת על אחריותו בלבד, שכן החברה לא שולטת ואינה אחראית למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישת המשתמש באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו מבוקש להשתמש.
7.6. זכותך לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.
7.7. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעת המשתמש.

8. כללי
8.1. מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד נכון למועד ביצועה.
8.2. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר ו/או באתר פתאל בכל עת והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
8.3. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
8.4. המחירים המפורסמים באתר הנם לתושבי ישראל בלבד ונקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ככל שהחוק מחייב.
8.5. אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה דרך האתר ו/או באתר פתאל, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
8.6. אירוח במלונות החברה הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18 בלבד; החברה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה מדיניות שונה בחלק ממלונותיה
8.7. לעניין ההזמנה – "תינוק" – מי שגילו עד שנתיים. "ילד" – מי שגילו בין 2-12 שנים.
8.8. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד – מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המלונות ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
8.9. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
8.10. החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהן או מטעמן, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
8.11. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
8.12. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
8.13. את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, קומה 23, תל אביב.
8.14. ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מספר 03-5110000 או לתמיכה באמצעות מייל info@fattal.co.il.

למה להזמין באתר

דילים שווים ועדכונים חמים ממלונות פתאל

הירשמו עכשיו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לקבל את כל ההצעות והעדכונים

  • הנני מאשר קבלת דברי פרסומת מרשת מלונות פתאל

  תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו!

  צור קשר