יו ספלאש ריזורט אילת
חדר, 2 מבוגרים
בחירת הרכב חדר
 • 2
 • 0
 • 0
+ הוספת חדר
טסים?
 • מכל שדות התעופה
 • מנתב"ג
 • מחיפה
 • ללא טיסות
הזמינו עכשיו

מדיניות פרטיות

1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
1.1. הסכמת המשתמש:
1.1.1. המשתמש אינו מחויב למסור את המידע האישי המפורט להלן. הגלישה באתר, פעילות המשתמש בו או מסירת פרטיו, מעידה על הסכמה למדיניות זו ולשימוש במידע אודותיו, בהתאם לכל דין ולאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). ככל והמשתמש אינו מסכים למדיניות זו, יש להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים ויש לפנות לחברה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט מטה, על-מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצון המשתמש.
1.1.2. מטרת המידע שייאסף אודות המשתמש במסגרת הגלישה באתר, הינה ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך החברה לצורך המטרות המנויות להלן ולרבות דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.
1.1.3. ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה או של מי מקבוצת פתאל עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של החברה או של תאגידים מקבוצת פתאל או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמת המשתמש מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.
ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור, בהתאם להסכמה שניתנה בעת ההרשמה או ההצטרפות לאחד או יותר משירותי קבוצת פתאל, לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, לרבות בנוגע לעדכונים והצעות בדבר שירותים של החברה ו/או תאגידים אחרים מקבוצת פתאל ו/או בנוגע לשדרוג הזמנה שבוצעה על ידי המשתמש מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות באמצעות פנייה לחברה.
1.1.4. עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ולהלן, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
1.2. סוג המידע שאנו אוספים ומטרתו:
1.2.1. מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות; בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת(IP, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.
1.2.2. כמו כן, בעת השימוש באתר, ועל מנת שהחברה תוכל להיענות לפניות שיועברו אליה, הלה עשויה לבקש פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פירוט של תוכן הפנייה, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה, כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר מסר במסגרת ההרשמה באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודות המשתמש אגב הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.
1.2.3. cookies (או טכנולוגיות דומות) המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'.
1.2.4. cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies.
לעיל ולהלן, ביחד "המידע שנאסף" או "המידע".
1.3. מסירת מידע לצד שלישי
1.3.1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך, כאמור באתר פתאל באמצעות קישור.
1.3.2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים הבאים: במקרים כמפורט בתקנון זה, על פי חובה שבדין, לתאגידים נוספים מקובצת פתאל לטובת קבלת שירותים מהם, בהתאם לבקשת משתמש, להפעיל או לרכוש שירותים מצדדים שלישיים דרך החברה ו/או דרך אתר פתאל וזאת לשם השלמת התהליך ומתן שירות עבור המשתמש, לנותני שירות של החברה, על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה, על מנת להתאימו להעדפות המשתמש, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולשם הצגת מודעות שיווקיות שעשויות לעניין את המשתמש, לצורך טיפול בדיווחים או בקשות של המשתמש במסגרת האתר או במסגרת השתתפות בפעילות או קמפיין, המחייבת שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין תאגיד מקבוצת פתאל, על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה, במטרה למנוע פגיעה חמורה במשתמש ו/או ברכושו או בגופו או ברכושו של צד שלישי או בתאגיד מקבוצת פתאל, במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או מיזוג של מאגרי מידע של קבוצת פתאל, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו, בכל מקרה בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך.
1.3.3. המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.
1.4. אבטחת המידע
1.4.1. החברה עושה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.
1.4.2. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה.
1.5. אתרים של צד שלישי
בנוסף, האתר והאפליקציות של החברה עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). אם המשתמש לוחץ על קישור של צד שלישי הינו עושה זאת על אחריותו בלבד, שכן החברה לא שולטת ואינה אחראית למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישת המשתמש באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו מבוקש להשתמש.
1.6. זכותך לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.
1.7. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעת המשתמש.

 

למה להזמין באתר

דילים שווים ועדכונים חמים ממלונות פתאל

הירשמו עכשיו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לקבל את כל ההצעות והעדכונים

  • הנני מאשר קבלת דברי פרסומת מרשת מלונות פתאל

  תודה שנרשמת לניוזלטר שלנו!

  צור קשר